VILLKOR OCH VILLKOR

. Detta avtal ska vara juridiskt bindande för varje person eller enhet som besöker eller använder https://bitcoineer.ai/sv/-webbplatsen (nedan kallad "webbplatsen") och ska därför vara bunden av alla villkor som anges häri, liksom alla regler och lagar som gäller för den särskilda jurisdiktion från vilken användaren besöker webbplatsen. Användare uppmanas att läsa dessa villkor noggrant.
 1. ACCEPT AV AVTALET
  1. Genom att gå in på webbplatsen samtycker användaren till att vara bunden av de villkor som anges häri och bekräftar följaktligen att han/hon har läst och till fullo förstått villkoren.
  2. Dessa Allmänna Villkor, tillsammans med Cookies Policy och Integritetspolicy på Webbplatsen, ska läsas tillsammans och utgöra det fullständiga Avtalet mellan Parterna.
  3. Om Användaren inte samtycker till eller fullt ut förstår något eller några av de Villkor som anges häri, ska Användaren omedelbart avstå från att besöka Webbplatsen.
  4. Materialet på denna webbplats är vederbörligen skyddat av tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.
 • ÄNDRINGAR AV VILLKOREN OCH VILLKOREN FÖR WEBBPLATSEN
  1. Dessa villkor kan ändras och uppdateras från tid till annan, utan föregående meddelande, och ska träda i kraft omedelbart.
  2. Ändrade villkor
  3. Ändrade Villkor ska omedelbart ersätta eventuella tidigare versioner på Webbplatsen.
  4. Användaren uppmanas att regelbundet besöka Webbplatsen för att kontrollera om det har skett några uppdateringar av de juridiska dokument som finns på Webbplatsen.
  5. Användarens fortsatta användning av webbplatsen kommer att utgöra ett otvetydigt tyst godkännande av alla de villkor som anges på webbplatsen.
  6. Om Användaren inte accepterar de ändrade Villkoren för Webbplatsen ska Användaren omedelbart avstå från att använda och få tillgång till Webbplatsen.
 • .
 • LICENS FÖR ANVÄNDARE
  1. Tillstånd beviljas för att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) från webbplatsen endast för personlig, icke-kommersiell och tillfällig visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av äganderätt och under denna licens får användaren inte:
   1. Modifiera eller kopiera materialet;
   2. använda materialet för något kommersiellt ändamål eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
   3. Försöka dekompilera eller baklängeskonstruera någon programvara som finns på webbplatsen;
   4. ta bort någon upphovsrätt eller andra äganderättsliga noteringar från materialet; eller
   5. Överföra materialet till annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.
 • Denna licens upphör automatiskt om Användaren bryter mot någon av de restriktioner som anges i punkt 3.1 och kan sägas upp när som helst.
 • När användaren avslutar visningen av detta material eller när denna licens upphör måste användaren omedelbart förstöra allt nedladdat material i sin besittning, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.
 • .
 • REGISTRERING AV ANVÄNDARKONTON
  1. Vid åtkomst till webbplatsen kommer användaren att ha möjlighet att skapa ett användarkonto.
  2. Användaren bekräftar att han/hon inte har blivit orättvist lockad eller tvingad att registrera ett konto och att han/hon gör det av egen fri vilja.
  3. Användaren kan välja att följa registreringsprocessen för användarkontot och accepterar att han/hon kommer att hänvisas till tredje parts webbplatser för att slutföra registreringsprocessen och för att få tillgång till de tjänster han/hon behöver.
  4. Kunden garanterar att all information som krävs för att slutföra registreringen är sanningsenlig, korrekt och inte bryter mot någon tillämplig lag.
  5. Webbplatsens ägare tar inget som helst ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser, inte heller för de åtgärder som vidtas eller de uppgifter som samlas in när användaren har lämnat denna webbplats.
  6. Användaren är ensam ansvarig för att säkerställa att han/hon inte besöker webbplatsen från eller är bosatt i någon jurisdiktion där handel med tillgångar, inklusive digitala tillgångar, är förbjuden enligt lagarna i den specifika jurisdiktionen.
 • .
 • FÖREBUD
  1. Ägaren/ägarna av denna webbplats ansvarar inte för några betalningar som användaren gör för att registrera sitt användarkonto hos någon tredjepartsleverantör, eller för några andra efterföljande betalningar som användaren ombeds göra på tredjepartswebbplatser.
  2. Användaren uppmanas att läsa villkoren och alla andra bindande dokument på alla tredjepartswebbplatser som de kan omdirigeras till från denna webbplats.
  3. Ägaren/ägarna av denna Webbplats tar inget ansvar för de åtgärder som vidtas av Användare eller tredjepartsleverantörer, när Användaren har lämnat denna Webbplats.
 • .
 • TAXOR
  1. Klassificeringen och den tillämpliga skattestatusen för digitala tillgångar, såsom kryptovalutor, är osäker i många jurisdiktioner.
  2. Användaren bekräftar, förstår och samtycker till att handeln med dessa kategorier av tillgångar kan ha skatteförpliktelser och/eller konsekvenser som användaren är ensam ansvarig för och ska säkerställa efterlevnad av.
  3. Användaren måste söka sin egen skatterådgivning i samband med köp och handel med digitala tillgångar.
  4. Ägaren/ägarna av Webbplatsen har inget som helst ansvar för Användarens skatteförpliktelser och/eller skattekonsekvenser.
 • RISKER
  1. Användaren är medveten om att alla digitala tillgångar är decentraliserade och att det därför inte finns några garantier för stabiliteten i värdet av dessa typer av teknologier.
  2. Användaren är medveten om att webbplatsens ägare inte har någon kontroll över den underliggande decentraliserade tekniken som digitala tillgångar använder och därför inte på något sätt kan hållas ansvarig för eventuella vinster eller förluster som användarna upplever.
  3. Det kan finnas tillfällen då användaren omdirigeras till tredje parts webbplatser, i sådana fall är webbplatsens ägare inte på något sätt ansvarig för innehåll, anspråk eller material på dessa tredje parts webbplatser, eller för de åtgärder som vidtas av ägaren/ägarna av dessa tredje parts webbplatser och företag. Vidare kan ägaren/ägarna av denna webbplats inte på något sätt ansvara för de säkerhets- och dataskyddsmodeller som dessa tredjepartswebbplatser följer.
  4. Hackare och/eller andra illasinnade organisationer, grupper eller individer kan försöka störa webbplatsen på olika sätt och användaren förbinder sig att fullt ut förstå denna risk.
  5. Användaren är medveten om att handel kan generera betydande fördelar, men det kan också innebära en risk för partiell eller fullständig förlust av medel och bör övervägas av alla användare.
  6. Användaren varnas för att handel med digitala valutor kan medföra en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla. Användaren uppmanas därför att, innan han eller hon deltar i handeln med digitala valutor, först noggrant överväga personliga mål, erfarenhetsnivå och riskaptit. Användaren måste vara medveten om att det finns en möjlighet att han/hon kan förlora en del av eller alla sina medel.
  7. Informationen på denna webbplats utgör inte finansiell rådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja någon digital tillgång, kontrakt eller värdepapper av något slag.
  8. Ägaren/ägarna av webbplatsen accepterar inget som helst ansvar för förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till eventuell vinstförlust, som kan uppstå direkt eller indirekt genom användning av eller förlitan på sådan information.
 • Friskrivningsklausuler
  1. Allt innehåll och material som visas på Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och "i mån av tillgänglighet".
  2. Det finns ingen garanti för att den information som publiceras är fri från misstag eller fel.
  3. De åsikter och synpunkter som uttrycks på och genom denna webbplats representerar inte nödvändigtvis åsikterna och synpunkterna hos ägaren/ägarna av denna webbplats.
  4. Webbplatsens ägare tar inte något ansvar för att verifiera att kändisar som uttryckligen nämns i innehåll eller material som visas på webbplatsen har samtyckt till eller gått med på deras stöd.
  5. Ingen information på Webbplatsen är avsedd att utgöra professionell rådgivning av något slag och används därför på Användarens egen risk.
  6. Användaren informeras om att de omdömen som finns på webbplatsen inte nödvändigtvis är representativa för alla rimligt jämförbara användare och att tidigare resultat inte är en indikation på framtida resultat eller framgång. De personer som citeras i de vittnesmål som visas på webbplatsen har inte fått betalt för att citeras, såvida de inte är särskilt identifierade. De vittnesmål som används på denna webbplats är inte representativa för alla användare; vissa konton kan ha sämre resultat än vad som anges.
  7. Användaren är medveten om att individuella resultat varierar och ingen utfästelse görs om att användare kommer eller sannolikt kommer att uppnå vinster eller ådra sig förluster som är jämförbara med de som kan visas.
  8. Det finns inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, eller utfästelser om noggrannheten, de sannolika resultaten eller tillförlitligheten av användningen av materialet på webbplatsen eller på annat sätt relaterat till sådant material på andra webbplatser som är länkade till denna webbplats.
  9. Det finns en fullständig ansvarsfriskrivning för alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra rättighetskränkningar.
  10. Webbplatsen kan innehålla affiliate-länkar, vilket innebär att en affiliate kan tjäna en provision om användaren klickar sig vidare till en annan länkad webbplats.
   1. Dessa affiliatelänkar kommer att vara utan kostnad för användaren.
   2. Det kommer inte att finnas något som helst ansvar för innehållet i något av innehållet på en tredje parts webbplats och användaren bekräftar att han alltid agerar på egen risk.
 • FELAKTIGHET AV INNEHÅLL OCH MATERIAL
  1. Användaren är medveten om att Webbplatsen kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel.
  2. Det finns inga garantier för att innehållet och materialet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt.
 • .
 • Tredjepartslänkar på webbplatsen
  1. Användaren bekräftar att denne har uppmärksammats på att webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser.
  2. Användaren informeras vidare om att innehållet på dessa webbplatser inte nödvändigtvis har granskats av ägaren/ägarna till denna webbplats och att ägaren/ägarna till denna webbplats därför inte ansvarar för innehållet på någon tredje parts webbplats.
  3. Användaren uppmanas att läsa alla juridiska dokument på tredje parts webbplatser för att säkerställa att han/hon fullt ut accepterar de villkor som han/hon kommer att vara bunden av när han/hon går in på och använder dessa tredje parts webbplatser.
  4. Inkluderandet av en länk på webbplatsen innebär inte att ägaren/ägarna av denna webbplats godkänner den.
  5. Alla användare varnas för att användningen av tredjepartswebbplatser sker på egen risk.
 • .
 • INTELLEKTUELL ÄGANDERÄTT
  1. Ägaren/ägarna av Webbplatsen behåller alla rättigheter, titlar och intressen i och till alla immateriella rättigheter, oavsett om det är möjligt att patentera, upphovsrättsskydda eller skydda varumärken, upphovsrätter eller patent baserade på dessa eller inte.
  2. De immateriella rättigheter som finns på Webbplatsen får inte användas av någon som helst anledning, förutom med Webbplatsens ägares uttryckliga skriftliga medgivande i förväg.
  3. Detta avtal ger inte användaren någon rätt eller något intresse till någon immateriell egendom utöver den begränsade rätten till en evig, icke-exklusiv, överförbar, återkallelig licens för åtkomst till och användning av webbplatsen.
 • .
 • BEGRÄNSNING AV ANSVAR
   .
  1. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag håller användaren webbplatsens ägare skadeslösa mot varje form av talan i någon jurisdiktion som skulle kunna ge upphov till någon form av skadestånd, och webbplatsens ägare ska inte vara ansvariga gentemot användaren för någon typ av skadestånd.
  2. Användaren samtycker till att inte söka någon återbetalning, kompensation eller återbetalning från webbplatsens ägare, oavsett anledning.
  3. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag befriar användaren webbplatsens ägare från allt ansvar, alla anspråk, krav och/eller skador (faktiska och följdskador) av alla slag och natur, kända och okända (inklusive, men inte begränsat till, anspråk på vårdslöshet), som uppstår till följd av eller i samband med tvister mellan användaren och tredje parts handlingar eller underlåtenhet.
 • .
 • INDEMNIFIERING
  1. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska användaren hålla webbplatsens ägare skadeslös från och mot alla åtgärder, förfaranden, anspråk, skador, krav och åtgärder (inklusive, men inte begränsat till, avgifter och utgifter för juridisk rådgivning) som användaren och/eller någon för dennes räkning ådrar sig:
   1. Alla ansvar eller skyldigheter enligt avtalet;
   2. Alla brott mot avtalet
   3. Något brott mot eller överträdelse av webbplatsen eller avtalet;
   4. Oriktighet i någon utfästelse eller garanti;
   5. användarens överträdelse av någon annan persons eller enhets rättigheter; och/eller
   6. Någon handling eller underlåtenhet som är försumlig, olaglig eller utgör uppsåtligt tjänstefel.
  2. .
 • KOOKIESPOLICY
   Webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
  1. Användaren ombeds att läsa "Cookies Policy" på Webbplatsen för mer information om användningen av cookies.
  2. Webbplatsen kan tillhandahålla grundläggande information om tjänster från tredje part som den kan använda, hur de också kan använda cookies som en del av sin tjänst, även om de kanske inte omfattas av webbplatsens policy.
  3. Om användaren inte accepterar cookies från webbplatsen bör användaren instruera sin webbläsare att neka cookies från just denna webbplats, med förståelse för att användaren då kanske inte kan få tillgång till önskat innehåll och önskade tjänster från webbplatsen.
 • .
 • PRIVATKYDDSPOLICY
  1. Webbplatsanvändarnas integritet är mycket viktig för ägarna av denna webbplats.
  2. Användaren ombeds att läsa "Integritetspolicyn" på denna webbplats för mer information.
 • .
 • Överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen
   .
  1. Webbplatsens ägare tar dataskydd på största allvar och garanterar därför att till fullo följa bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen i tillämpliga delar.
 • SÄKERHET
  1. Om någon bestämmelse eller del av detta avtal av någon anledning, helt eller delvis, skulle anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska de återstående bestämmelserna i detta avtal inte påverkas av detta och ska förbli i full kraft och verkan enligt vad som är tillåtet enligt lag.
 • .
 • Generellt
  1. Detta avtal ska i alla avseenden, inklusive giltighet, tolkning och verkan, regleras av lagarna i Hongkong, utan hänsyn till dess principer eller regler om lagkonflikter, i den mån sådana principer eller regler inte är obligatoriskt tillämpliga enligt lag och skulle tillåta eller kräva tillämpning av lagarna i en annan jurisdiktion.
  2. Inget i detta avtal och ingen åtgärd som vidtas av parterna ska utgöra, eller anses utgöra, ett partnerskap, en förening, ett joint venture eller annan samarbetsform mellan parterna.
  3. Inget i Avtalet och ingen åtgärd som vidtas av Parterna i enlighet med Avtalet ska utgöra, eller anses utgöra, att någon av Parterna är agent för den andra Parten i något syfte.
  4. Användaren är helt ansvarig för att säkerställa att han/hon är behörig att besöka webbplatsen och eventuella tredjepartslänkar från denna webbplats, i enlighet med tillämpliga regler och lagar i den jurisdiktion där han/hon är bosatt eller från vilken han/hon besöker webbplatsen. Webbplatsens ägare ansvarar inte för några som helst åtgärder eller skador om en användare skulle få tillgång till webbplatsen från en förbjuden jurisdiktion.
  5. Ägaren/ägarna av denna webbplats kan överlåta avtalet till en tredje part, i vilket fall avtalet och parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta kommer att vara bindande för och till förmån för respektive efterträdare, uppdragsgivare, arvingar, exekutörer, administratörer och juridiska ombud.
  6. Avtalet, inklusive alla andra juridiska dokument och policyer på webbplatsen, utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal och överenskommelser, både skriftliga och muntliga, mellan parterna med avseende på ämnet häri, inklusive, utan begränsning, alla offentliga eller andra uttalanden eller presentationer som gjorts avseende webbplatsen och/eller avtalet.
  7. Om någon bestämmelse i detta Avtal av behörig domstol av någon anledning bedöms vara ogiltig, verkningslös eller ogenomförbar, ska bestämmelsen ändras så att den blir giltig och, i den mån det är möjligt, så nära som möjligt på ett godtagbart sätt genomföra Parternas ursprungliga avsikt så att de transaktioner som avses i detta Avtal i största möjliga utsträckning genomförs på det sätt som ursprungligen avsågs.
 • .