UMOWA & WARUNKI

Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca dla każdej osoby lub podmiotu, który uzyskuje dostęp lub korzysta z https://bitcoineer.ai/pl/ Witryny (zwanej dalej "Witryną") i w związku z tym jest związany wszystkimi Warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie, a także wszelkimi przepisami i prawami mającymi zastosowanie do określonej jurysdykcji, z której Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny. Zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami.
 1. AKCEPTACJA UMOWY
  1. Uzyskując dostęp do Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków zawartych w niniejszym dokumencie i w związku z tym potwierdza, że przeczytał i w pełni rozumie Warunki.
  2. Niniejszy Regulamin wraz z Polityką Plików Cookies i Polityką Prywatności na Stronie Internetowej należy czytać łącznie i stanowią one pełną Umowę między Stronami.
  3. Jeśli Użytkownik nie zgadza się lub nie rozumie w pełni któregokolwiek lub wszystkich Warunków zawartych w niniejszym dokumencie, powinien natychmiast powstrzymać się od uzyskiwania dostępu do Witryny.
  4. Materiały zawarte na tej Stronie są należycie chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo znaków towarowych.
  .
 2. ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA STRONY
  1. Niniejsze Warunki mogą być zmieniane i aktualizowane od czasu do czasu, bez uprzedzenia, i wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Zmieniony Regulamin niezwłocznie zastępuje wszelkie poprzednie wersje znajdujące się w Serwisie.
  3. Użytkownik jest proszony o regularne odwiedzanie Witryny w celu upewnienia się, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek aktualizacje dokumentów prawnych w Witrynie.
  4. Kontynuowanie korzystania z Witryny przez Użytkownika będzie stanowić jednoznaczną milczącą akceptację wszystkich Warunków wymienionych w Witrynie.
  5. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionych Warunków korzystania z Witryny, powinien natychmiast powstrzymać się od korzystania z Witryny i uzyskiwania do niej dostępu.
  .
 3. LICENCJA UŻYTKOWNIKA
  1. Udziela się zezwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) z Witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności i w ramach tej licencji Użytkownik nie może:
   1. modyfikować lub kopiować materiałów;
   2. Używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
   3. Prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej;
   4. Usuwać z materiałów informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
   5. Przekazywać materiałów innym osobom lub "kopiować" materiałów na jakikolwiek inny serwer.
   .
  2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z ograniczeń wymienionych w punkcie 3.1 i może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie.
  3. .
  4. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji Użytkownik musi niezwłocznie zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.
  .
 4. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA
  1. Po wejściu na Stronę, Użytkownik będzie miał możliwość utworzenia Konta Użytkownika.
  2. .
  3. Użytkownik potwierdza, że nie został nieuczciwie zachęcony lub zmuszony do rejestracji konta i robi to z własnej woli.
  4. .
  5. Użytkownik może zdecydować się na śledzenie procesu rejestracji konta użytkownika i akceptuje, że zostanie przekierowany na strony internetowe osób trzecich w celu zakończenia procesu rejestracji i uzyskania dostępu do usług, których potrzebuje.
  6. Klient gwarantuje, że wszelkie informacje wymagane do ukończenia rejestracji są zgodne z prawdą, dokładne i nie naruszają żadnego obowiązującego prawa.
  7. Właściciel(e) Witryny nie ponosi(ją) żadnej odpowiedzialności za treści na stronach internetowych osób trzecich, ani za działania podjęte lub dane zebrane po opuszczeniu tej Witryny przez Użytkownika.
  8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że nie uzyskuje dostępu do Witryny ani nie przebywa w żadnej jurysdykcji, w której handel aktywami, w tym aktywami cyfrowymi, jest zabroniony przez prawo tej konkretnej jurysdykcji.
 5. EFES
  1. Właściciel(e) tej Witryny nie ponosi(ją) odpowiedzialności za jakiekolwiek płatności dokonane przez Użytkownika w celu zarejestrowania swojego Konta Użytkownika u dostawców zewnętrznych, ani za żadne inne późniejsze płatności, o które Użytkownik jest proszony na stronach internetowych osób trzecich.
  2. Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z Zasadami i Warunkami oraz wszelkimi innymi wiążącymi dokumentami na stronach osób trzecich, do których może zostać przekierowany z niniejszej Witryny.
  3. Właściciel(e) niniejszej Witryny nie ponosi(ją) odpowiedzialności za działania podejmowane przez Użytkowników lub dostawców zewnętrznych po opuszczeniu przez Użytkownika niniejszej Witryny.
  .
 6. TAXY
  1. Klasyfikacja i obowiązujący status podatkowy aktywów cyfrowych, takich jak kryptowaluty, są niepewne w wielu jurysdykcjach.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się, że obrót tymi kategoriami aktywów może wiązać się z obowiązkami podatkowymi i/lub konsekwencjami, za które użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny i zapewni ich przestrzeganie.
  3. Użytkownik musi zasięgnąć własnej porady podatkowej w związku z zakupem i obrotem aktywami cyfrowymi.
  4. Właściciel(e) Witryny nie ponosi(ą) żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek zobowiązań i/lub konsekwencji podatkowych Użytkowników.
  .
 7. RYZYKO
  1. Użytkownik jest świadomy, że wszystkie aktywa cyfrowe są zdecentralizowane i dlatego nie ma żadnych gwarancji dotyczących stabilności wartości tego typu technologii.
  2. Użytkownik jest świadomy, że właściciel (właściciele) Witryny nie ma żadnej kontroli nad bazowymi zdecentralizowanymi technologiami, z których korzystają aktywa cyfrowe, a zatem nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek zyski lub straty poniesione przez Użytkowników.
  3. Mogą wystąpić przypadki, w których Użytkownik zostanie przekierowany na strony internetowe osób trzecich, w takich przypadkach właściciel(e) Witryny nie ponosi(ą) żadnej odpowiedzialności za treści, roszczenia lub materiały na tych stronach osób trzecich, ani za działania podejmowane przez właściciela(ów) tych stron i firm osób trzecich. Co więcej, właściciel(e) tej Witryny nie może(mogą) ponosić odpowiedzialności za modele bezpieczeństwa i ochrony danych stosowane przez te witryny stron trzecich w jakikolwiek sposób.
  4. Hakerzy i/lub inne złośliwe organizacje, grupy lub osoby mogą próbować zakłócać działanie Witryny na różne sposoby, a Użytkownik zobowiązuje się, że w pełni rozumie to ryzyko.
  5. Użytkownik jest świadomy, że handel może generować znaczne korzyści, jednak może również wiązać się z ryzykiem częściowej/pełnej utraty środków i powinien być brany pod uwagę przez wszystkich Użytkowników.
  6. Użytkownik jest ostrzegany, że handel dowolnymi walutami cyfrowymi może wiązać się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla każdego. W związku z tym wzywa się użytkownika, aby przed wzięciem udziału w handlu walutami cyfrowymi najpierw dokładnie rozważył osobiste cele przedsięwzięcia, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Użytkownik musi być świadomy, że istnieje możliwość utraty części lub całości swoich środków.
  7. Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie stanowią porady finansowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek aktywów cyfrowych, kontraktów lub papierów wartościowych jakiegokolwiek rodzaju.
  8. Właściciel(e) Witryny nie ponosi(ą) żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za utratę zysków, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania lub polegania na takich informacjach.
 8. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Wszystkie treści i materiały wyświetlane w Witrynie są dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności".
  2. Nie ma gwarancji, że zamieszczone informacje są wolne od błędów lub pomyłek.
  3. Poglądy i opinie wyrażane na tej stronie internetowej i za jej pośrednictwem niekoniecznie reprezentują poglądy i opinie właściciela(ów) tej strony internetowej.
  4. Właściciel(e) Witryny nie ponosi(ją) żadnej odpowiedzialności za sprawdzenie, czy jakiekolwiek gwiazdy wyraźnie wymienione w jakiejkolwiek treści lub materiale wyświetlanym w Witrynie wyraziły zgodę lub zgodziły się na ich poparcie.
  5. Żadne informacje zawarte na Stronie nie stanowią profesjonalnej porady jakiegokolwiek rodzaju i w związku z tym są wykorzystywane na własne ryzyko Użytkownika.
  6. Użytkownik jest informowany, że referencje znalezione w Witrynie mogą, ale nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich rozsądnie porównywalnych użytkowników oraz że przeszłe wyniki nie wskazują na przyszłe wyniki lub sukces. Osoby cytowane w referencjach wyświetlanych w Witrynie nie otrzymały wynagrodzenia za cytowanie, chyba że zostały wyraźnie zidentyfikowane. Referencje użyte na tej stronie nie są reprezentatywne dla wszystkich użytkowników; niektóre konta mogą mieć gorsze wyniki niż te wskazane.
  7. Użytkownik jest świadomy, że indywidualne wyniki różnią się i nie składa się żadnych oświadczeń, że użytkownicy osiągną lub prawdopodobnie osiągną zyski lub poniosą straty porównywalne z tymi, które mogą być pokazane.
  8. Nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, ani nie składa się żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów w Witrynie lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów w innych witrynach połączonych z tą Witryną.
  9. Wszystkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw, są w pełni wyłączone.
  10. Strona internetowa może zawierać linki partnerskie, co oznacza, że Partner może otrzymać prowizję, jeśli Użytkownik kliknie na inną powiązaną stronę internetową.
   1. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z linkami partnerskimi.
   2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek treści zawartej na stronie internetowej strony trzeciej, a Użytkownik potwierdza, że przez cały czas działa na własne ryzyko.
   3. .
 9. DOKŁADNOŚĆ TREŚCI & MATERIAŁÓW
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna może zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne.
  2. Nie ma żadnych gwarancji ani zapewnień, że treść i materiały na Stronie są dokładne, kompletne lub aktualne.
  .
 10. LINKI OSÓB TRZECICH NA STRONIE
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego uwaga została zwrócona na fakt, że niniejsza Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich.
  2. Użytkownik jest ponadto informowany, że zawartość tych stron internetowych niekoniecznie została sprawdzona przez właściciela (właścicieli) tej Witryny, a zatem właściciel (właściciele) tej Witryny nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich.
  3. Użytkownik jest proszony o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami prawnymi na stronach osób trzecich, aby upewnić się, że w pełni akceptuje warunki, którymi będzie związany podczas uzyskiwania dostępu i korzystania z tych stron osób trzecich.
  4. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku w Witrynie nie oznacza poparcia przez właściciela (właścicieli) tej Witryny.
  5. Wszyscy użytkownicy są ostrzegani, że korzystanie z jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich odbywa się na ich własne ryzyko.
  .
 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Właściciele Witryny zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w całej własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy możliwe jest opatentowanie, prawa autorskie lub ochrona jakichkolwiek znaków towarowych, praw autorskich lub patentów na nich opartych.
  2. Własność intelektualna zawarta w Witrynie nie może być wykorzystywana z jakiegokolwiek powodu, chyba że za wyraźną uprzednią pisemną zgodą właściciela Witryny.
  3. Niniejsza Umowa nie przyznaje Użytkownikowi żadnego prawa ani udziału w jakiejkolwiek własności intelektualnej poza ograniczonym prawem do wieczystej, niewyłącznej, zbywalnej, odwołalnej licencji na dostęp i korzystanie z Witryny.
 12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik zwalnia właściciela(i) Witryny z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń w jakiejkolwiek jurysdykcji, które mogłyby spowodować jakiekolwiek szkody, a właściciel(e) Witryny nie ponosi(ą) odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody.
  2. Użytkownik zgadza się nie ubiegać się o zwrot pieniędzy, rekompensatę lub zwrot kosztów od właściciela(i) Witryny, niezależnie od przyczyny.
  3. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik zwalnia właściciela(ów) Witryny z wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń, żądań i/lub szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i natury, znanych i nieznanych (w tym między innymi roszczeń z tytułu zaniedbania), wynikających lub związanych ze sporami między Użytkownikiem a działaniami lub zaniechaniami osób trzecich.
 13. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik zabezpieczy, obroni i zwolni z odpowiedzialności właściciela(ów) Witryny przed wszelkimi działaniami, postępowaniami, roszczeniami, odszkodowaniami, żądaniami i działaniami (w tym między innymi opłatami i wydatkami doradców) poniesionymi przez Użytkownika i/lub kogokolwiek w jego imieniu:
   1. Wszelkich obowiązków lub zobowiązań wynikających z Umowy;
   2. Jakiegokolwiek naruszenia lub pogwałcenia Witryny lub Umowy;
   3. nieścisłości w jakimkolwiek oświadczeniu lub gwarancji;
   4. naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu; i/lub
   5. Dowolne działanie lub zaniechanie, które jest niedbałe, niezgodne z prawem lub stanowi umyślne wykroczenie.
   .
 14. POLITYKA SPOŻYWCZA
  1. Strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej przez Użytkownika.
  2. Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z "Polityką plików cookie" na stronie internetowej, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie.
  3. Strona internetowa może dostarczać podstawowych informacji na temat usług stron trzecich, z których może korzystać, a które mogą również wykorzystywać pliki cookie w ramach swoich usług, chociaż mogą nie być objęte polityką Strony internetowej.
  4. Jeśli Użytkownik nie akceptuje plików cookie z Witryny, powinien poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie z tej konkretnej Witryny, ze świadomością, że może wtedy nie być w stanie uzyskać dostępu do żądanych treści i usług z witryny.
  .
 15. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Prywatność Użytkowników Witryny jest bardzo ważna dla właścicieli tej Witryny.
  2. Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z "Polityką prywatności" na tej stronie, aby uzyskać więcej informacji.
  .
 16. ZGODNOŚĆ Z OGÓLNYMI PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH
  1. Właściciel(e) Witryny bardzo poważnie traktuje(ją) ochronę danych i dlatego gwarantuje(ją) pełną zgodność z obowiązującymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  .
 17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie lub część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną z jakiegokolwiek powodu, w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną nienaruszone i pozostaną w pełnej mocy zgodnie z prawem.
 18. OGÓLNE
  1. Niniejsza Umowa podlega prawu Hongkongu we wszystkich aspektach, w tym w zakresie ważności, interpretacji i skuteczności, bez nadawania mocy obowiązującej zasadom lub normom kolizyjnym, w zakresie, w jakim takie zasady lub normy nie są obowiązkowo stosowane przez ustawę i zezwalałyby lub wymagałyby zastosowania prawa innej jurysdykcji.
  2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy ani żadne z działań podejmowanych przez Strony nie stanowi ani nie może być uznane za stanowiące spółkę osobową, stowarzyszenie, wspólne przedsięwzięcie lub inny podmiot współpracujący między Stronami.
  3. Żadne z postanowień niniejszej Umowy ani żadne z działań podejmowanych przez Strony zgodnie z niniejszą Umową nie stanowi ani nie jest uznawane za stanowiące, że którakolwiek ze Stron jest agentem drugiej Strony w jakimkolwiek celu.
  4. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie, że jest upoważniony do dostępu do Witryny i wszelkich linków stron trzecich z tej Witryny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawami jurysdykcji, w której przebywa lub z której uzyskuje dostęp do Witryny. Właściciel(e) Witryny nie ponosi(ą) odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub szkody, jeśli Użytkownik uzyska dostęp do Witryny z zabronionej jurysdykcji.
  5. Właściciel(e) niniejszej Witryny może(mogą) scedować Umowę na dowolny podmiot powiązany będący stroną trzecią, w którym to przypadku Umowa oraz prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej Umowy będą wiążące i przyniosą korzyści odpowiednim następcom, cesjonariuszom, spadkobiercom, wykonawcom, administratorom i przedstawicielom prawnym.
  6. Umowa, w tym wszystkie inne dokumenty prawne i zasady dotyczące Witryny, stanowi całość porozumienia między Stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy i porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, między Stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, w tym między innymi wszelkie publiczne lub inne oświadczenia lub prezentacje dotyczące Witryny i/lub Umowy.
  7. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, niedziałające lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie zmodyfikowane tak, aby było ważne i, w możliwym zakresie, realizowało pierwotne intencje Stron tak ściśle, jak to możliwe w akceptowalny sposób, tak aby transakcje rozważane w niniejszym dokumencie zostały przeprowadzone zgodnie z pierwotnymi założeniami w najszerszym możliwym zakresie.
  .